Fiji

บทความล่าสุด

สาวกเจ็ดสิบภาคเอเชียใหม่

สาวกเจ็ดสิบภาคเอเชียคนใหม่ เอ็ลเดอร์ควน มิง-ชุน และเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต คูมาร์ วิลเลียม

เหตุผลเพื่อความหวังของเรา

ประจักษ์พยานในความหวังของการไถ่เป็นสิ่งที่เราสามารถวัดและนับได้ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแหล่งแห่งความหวังนั้น

A Mother's Hope (3:05)

When President Uchtdorf was a young child, he learned that his mother was a great example of how hope and faith can overcome fear.

อย่าล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตรวจสอบการเลือกของท่านโดยถามตนเองว่า “ฉันปลูกการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในดินดีแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์หรือไม่”

เลียโฮนา เดือนเมษายน 2015

เข้าใจการพลีพระชนม์ชีพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ช่วย ให้รอด, น. 34
เหตุใดการเป็นคนอ่อนแอจึงไม่ใช่บาป, น. 20
วิธีประสบความสำ เร็จที่การสังสรรค์ในครอบครัว, น. 10, 80

การได้รับประจักษ์พยานถึงแสงสว่างและความจริง

ประจักษ์พยานส่วนตัวถึงแสงสว่างและความจริงของท่านจะไม่เพียงเป็นพรแก่ท่านและลูกหลานของท่านที่นี่ในความเป็นมรรตัยเท่านั้น แต่จะอยู่กับท่านตลอดไปชั่วนิรันดร์เช่นกัน

Unto All The World: Olivia's Story (4:24)

วิดีโอ Unto All The World: Olivia's Story

การประชุมใหญ่สามัญ เมษายน 2015

เทปถ่ายทอดการประชุมใหญ่

#เพราะพระองค์ทรงพระชนม์

พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์ พระองค์ดำเนินในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ทรงทำสิ่งอัศจรรย์และสอนความจริง แล้วพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขน แต่การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ไม่ใช่การสิ้นสุด เพราะการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ เราจะมีชีวิตอีกครั้ง เพราะการพลีพระชนม์ชีพของพระองค์ เราสามารถอยู่เหนือบาปเพื่อประสบปีติสุขแท้จริง เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ เราจะพบความช่วยเหลือและการรักษาของพระองค์ในชีวิตเราได้ทุกวัน #เพราะพระองค์ทรงพระชนม์

การเข้าสู่พระที่นั่งของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความมั่นใจ

โดยนำการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ไปใช้ท่านสามารถเพิ่มความมั่นใจทางวิญญาณของท่านในวันนี้หากท่านปรารถนาที่จะฟังและปฏิบัติตาม

ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นเอกภาพ

ในการช่วยพระผู้ช่วยให้รอด เราต้องทำงานร่วมกันเป็นเอกภาพและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ทุกคน ทุกตำแหน่ง และทุกการเรียกมีความสำคัญ

Called and Prepared: Youth in the Work of Salvation

Youth discuss with Elder Neil L. Andersen how they are sharing the gospel in their everyday lives. (4:08)

เตรียมพร้อมในวิธีที่ไม่เคยรู้เห็นกันมา

ขอให้เราเตรียมตัวรับศาสนพิธีแห่งความรอดอย่างมีค่าควร ทีละหยด และรักษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างสุดใจ

แบ่งปันความสว่างของท่าน

เราต้องยืนหยัดในศรัทธาของเราและเปล่งเสียงเพื่อประกาศหลักคำสอนที่แท้จริง

วิดีโอ "Heavy Lifting" (0:51)

Elder Quentin L. Cook advises "much of the heavy lifting and hastening of the work of salvation for both the living and the dead will be done by you young people."

เลียโฮนา เดือนมีนาคม 2015

วิธีที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานพรแก่สตรีผู้มีศรัทธา, น. 32
สาเหตุและวิธีปกป้องเสรีภาพทางศาสนา, น. 16
วิธีที่ถูกต้องในการตอบคำ ถาม, น. 38

ธิดาในพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามุ่งความสำคัญไปที่พระวิหารและพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเธอ พระผู้เป็นเจ้าสามารถประทานพรในวิธีอันทรงอานุภาพและเป็นการส่วนตัว

งานพระวิหาร --- งานแห่งความรอด


แผนแห่งความรอดไม่ได้มีไว้สำหรับผู้มีชีวิตอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแต่ยังมีไว้เพื่อคนตายที่ไม่มีโอกาสรับแผนดังกล่าวในชีวิตนี้ด้วย การฟื้นฟูการสร้างพระวิหารเกิดขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่ผู้วายชนม์เหล่านี้

Keeping Commandments 100% of the Time

A young man’s decision to keep the Sabbath day holy led to lifelong blessings.(4:05)

สะบาโตและศีลระลึก

ขอให้ครอบครัวท่านเปี่ยมด้วยความรักเมื่อท่านให้เกียรติสะบาโตตลอดทั้งวันและประสบพรทางวิญญาณตลอดสัปดาห์

การเชื่อฟังผ่านศรัทธาของเรา

การเชื่อฟังเป็นเครื่องหมายของศรัทธาในปัญญาและพลังความสามารถของผู้มีอำนาจสูงกว่า ซึ่งคือพระผู้เป็นเจ้า

Jesus Heals a Lame Man on the Sabbath

Jesus performs a miracle by healing an invalid on the sabbath day. (2:23)

เลียโฮนา เดือนกุมภาพันธ์ 2015

ประวัติครอบครัว: เห็นตัวท่านในแผนของ พระผู้เป็นเจ้า, น. 22, 26

คนหนุ่มสาว: ทำให้วันสะบาโตมีความสำ คัญ เป็นอันดับแรก, น. 42

ยืนหยัดมั่นคงเมื่อ เพื่อนเดินสะดุด, น. 54

วีดิโดชุด "Caring for the Poor and Needy"

วีดิโอภาพรวมการช่วยเหลือและสอนการพึ่งพาตนเองให้กับผู้ขัดสนและยากไร้ผ่านโครงการสวัสดิการและเงินบริจากอดอาหารของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (5:40 นาที)

การประชุมใหญ่สามัญ ปี 2014 เดือนเมษายน

ตารางชมการถ่ายทอดซ้ำผ่านเครื่องเล่นไฟล์สื่อ (Media Player) ในอาคารประชุมสำหรับประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2014 วันที่ 12-13 เมษายน 2014

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2014
• ภาคเช้าวันเสาร์ เวลา 10:00-12:00 น.
• ภาคบ่ายวันเสาร์ เวลา 13:00-15:00 น.
• ภาคฐานะปุโรหิต เวลา 16:00-18:00 น.

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014
• ภาคเช้าวันอาทิตย์ เวลา 10:00-12:00 น.
• ภาคบ่ายวันอาทิตย์ เวลา 13:00-15:00 น.

Origin (4:57) | Prayer

The best way to find truth is to go to the origin, our Heavenly Father, and ask for inspiration through prayer.

การรับใช้ และชีวิตนิรันดร

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างของการรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พระชนม์ชีพที่ดีพร้อมของพระองค์อุทิศให้แก่การรับใช้พระบิดาบนสวรรค์และบุตรธิดาทุกคนของพระบิดา จุดประสงค์เดียวกันของพระบิดาและพระบุตรคือมอบของประทานแห่งความเป็นอมตะและพรแห่งชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราทุกคน (ดู โมเสส 1:39)

มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน...ขอให้เราทุกคน ค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างพากเพียร วางแผนชีวิตอย่างมีจุดประสงค์สอนความจริงพร้อมแสดงประจักษ์พยาน และรับใช้พระเจ้าด้วยความรัก 

จงยึดไว้แน่นตลอดเวลา

ขอให้เรายึดราวเหล็กให้แน่นตลอดเวลาที่จะนำเราไปสู่ที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ โดย เอ็ลเดอร์ เควิน เอส. แฮมิลตัน แห่งสาวกเจ็ดสิบ

Leave the Party (6:26) | Youth Videos

John's life may have been very different had he not had the courage to leave a party one evening in Japan.

ท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่า?

เมื่อเรากลับใจและเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระเจ้า เราหายเป็นปกติ ความรู้สึกผิดของเราถูกลบล้างออกไป โดย เอ็ลเดอร์ ทิโมธี เจ. ไดคส์

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

กุมภาพันธ์ 2014 เลียโฮนา

10 วิธีทำตามแผน ของพระเจ้าสำหรับ ชีวิตท่าน, น. 14
เอกภาพในโควรัมสาวกเจ็ดสิบ– ต้นแบบให้ดำเนินตาม, น. 38
เหตุใดการเลือกของท่านจึงสำคัญ, น. 62
พอลกับการตัดสินใจออกเดท ของดิฉัน, น. 65

กุญแจสู่การคุ้มครองทางวิญญาณ

โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง "สันติสุขสามารถเกิดขึ้นในใจของแต่ละคนที่หันไปหาพระคัมภีร์และปลดปล่อยคำสัญญาแห่งการคุ้มครองและการไถ่ "

A Secure Anchor | วีดิโอ Mormon Messages

การปีนเขาเพียงลำพังนั้นอันตราย ชีวิตเราก็เช่นกัน การดำเนินชีวิตโดยปราศจากความช่วยเหลือของพระผู้ช่วยให้รอดสามารถเป็นผลพวงของหายนะได้

จงยึดราวเหล็กไว้แน่นตลอดเวลา

เพราะพระองค์ทรงรักเรา พระองค์จึงประทานราวเหล็ก—พระคัมภีร์และถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อเรายึดพระวจนะ ของพระผู้เป็นเจ้าไว้แน่นตลอดเวลาเราจะรู้สึกถึงความรักของพระองค์ เราจะได้รับการดลใจที่จำเป็น เราจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างลึกซึ้ง และไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตนิรันดร์ของเราอย่างปลอดภัย

รับใช้พระเจ้าด้วยความรัก

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสอนดังนี้ “เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” (ลูกา 9:24)

เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า

พระบิดาบนสวรรค์ของเรา …ทรงทราบว่าเราเรียนรู้ เติบโต และเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราเผชิญและเอาตัวรอดจากการทดลองที่เราต้องผ่าน

จงวางใจในพระเจ้า

จงมีส่วนร่วมโดยทำสิ่งที่ท่านทำได้ในการแบ่งปันข่าวสารสำคัญแห่งการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

Mountains to Climb | วิดีโอ Mormon Messages

การแสวงหาศัทธาในองค์พระเยซูคริสต์จะช่วยให้เรามีพลังที่จะอดทนและเอาชนะแม้การทดลองที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต

เรื่องเล็ก​และ​เรียบ​ง่าย

ขอให้เราเอื้อมออกไปหาผู้อื่นด้วยศรัทธาและด้วยความรัก

เลียโฮนา เดือนมกราคม ปี 2014

ไฮไลท์บทความที่น่าสนใจ - โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ: ผู้ปกป้องศรัทธา (หน้า 32), ศาสนจักรในเม็กซิโก—ประวัติศาสตร์อันเฟื่องฟู อนาคตที่สวยงาม (หน้า  24), สาระสำคัญสหกิจกรรมปี 2014 (หน้า 50, 52, 53), กิจกรรมระบายสีและแผนภูมิการอ่านพันธสัญญาเดิม (หน้า 74, 76)

หนังสือคำสอนของประธานศาสนาจักร - โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

คู่มือสำหรับวันอาทิตย์ปี 2014

อัพเดตเนื้อหาปี 2014

ศึกษาเกี่ยวกับถ้อยคำของการประชุมใหญ่สามัญและสื่อมีเดียที่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร จงตามเรามา

Waiting on Our Road to Damascus (วีดีโอ)

บรรดาผู้แสวงหาอย่างพากเพียรที่จะรู้จักพระคริสต์จะรู้จักพระองค์ในท้ายที่สุด

ท่านสามารถทำได้!

ตราบเท่าที่เราเต็มใจลุกขึ้นและเดินต่อไปบนเส้นทาง…เราสามารถเรียนรู้บางสิ่งจากความล้มเหลวและทำได้ดีขึ้นและมีความสุขขึ้น...

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์

อย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาแทนที่ศรัทธาของเรา เราสามารถต่อสู้กับความกลัวเหล่านั้นได้โดยเสริมสร้างศรัทธาของเราในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์!

เวลาที่ดีที่สุด ในการ ปลูกต้นไม้

แสงอรุโณทัยมาพร้อมวันใหม่ทุกวัน—ไม่เฉพาะสำหรับโลกเท่านั้นแต่สำหรับเราด้วย และการเริ่มต้นใหม่มาพร้อมวันใหม่—เป็นโอกาสให้เริ่มต้นอีกครั้ง

การประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2013

คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ช่วยชีวิตผู้แข็งขันน้อย

พระเจ้าทรงนึกถึงคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงเล่าอุปมาเรื่องแกะหาย ในอุปมาเรื่องนี้ พระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงละแกะเก้าสิบเก้าตัวนั้นไว้เพื่อออกไป ช่วยชีวิตแกะหนึ่งตัวที่หายไป  พระองค์ทรงขอให้เราทำเช่นเดียวกัน

ครอบครัวและมิตรตลอดกาล

ไม่ว่าท่านอยู่ที่ใด ท่านมีมิตรสหายผู้กำลังแสวงหาความสุขมากขึ้นแบบที่ท่านพบในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ พวกเขาอาจจะไม่สามารถอธิบายความสุขนั้นเป็นคำพูดได้ แต่พวกเขารับรู้ได้เมื่อเห็นความสุขนั้นในชีวิตท่าน พวกเขาจะอยากรู้ที่มาของความสุขนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเห็นว่าท่านเผชิญการทดลองเช่นเดียวกับพวกเขา

เร่งงานแห่งความรอด

จำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของเยาวชนที่ตอบรับการเรียกของศาสดาพยากรณ์เร่งการเติบโตของงานเผยแผ่ศาสนา ในฐานะสมาชิกและผู้นำ เรามีโอกาสเดียวกันที่จะพบตนเองทำงานแห่งความรอดของพระผู้ช่วยให้รอด

บียอนด์ไฟว์ทัวร์เอเชีย

บียอนด์ไฟว์ (Beyond 5) กลุ่มนักร้องเด็กหนุ่มมากพรสวรรค์อายุระหว่าง 14-18 ปีห้าคนจากรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ออกทัวร์คอนเสิร์ตการกุศลร้องเพลงเนื้อหาสะอาดและดนตรีสร้างแรงบันดาลใจทั่วทวีปเอเชียตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยจัดไฟร์ไซด์พิเศษที่อาคารอโศกเมื่อวันที่ 13 และคอนเสิร์ตที่จังหวัดพิษณุโลกและกรุงเทพฯ ในวันที่ 14, 16 ตามลำดับ

หน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านในการปฏิบัติศาสนกิจ

ท่านได้รับพลัง สิทธิอำนาจ และหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการปฏิบัติศาสนกิจทันทีที่ท่านรับการแต่งตั้งฐานะปุโรหิต

งานคริสต์มาสปี 2013

งานคริสต์มาสปี 2013 สเตคกรุงเทพฯ

บันทึกถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 183

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านและผู้สนใจร่วมรับชมบันทึกการถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 183 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมสถาบันครอบครัวดีเด่นประจำปี 2013

เป็นอีกหนึ่งปีที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่น หรือ Family Values Awards เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง แล้วเผื่อแผ่ไปยังสมาชิกในสถาบันครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน