บทความล่าสุด

Our True Identity (3:39) | Self Worth

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ยกเรื่องเล่าของลูกเป็ดขี้เหร่และขอให้เรามองสะท้อนการเป็นตัวตนของเรา—บุตรและธิดาขององค์พระบิดาบนสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่

การได้รับประจักษ์พยานถึงแสงสว่างและความจริง

ประจักษ์พยานส่วนตัวถึงแสงสว่างและความจริงของท่านจะไม่เพียงเป็นพรแก่ท่านและลูกหลานของท่านที่นี่ในความเป็นมรรตัยเท่านั้น แต่จะอยู่กับท่านตลอดไปชั่วนิรันดร์เช่นกัน

Learn About LDS Employment opportunities

This event is organized to help current local and BYU students learn more about LDS employments (hosted in English).

เลียโฮนา เดือนพฤศจิกายน 2014

คำปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญ - เอ็ลเดอร์กาวาร์เร็ท เอ็ลเดอร์โกดอย เอ็ลเดอร์มาร์ติเนซ และเอ็ลเดอร์วอง กล่าวคำปราศรัยในภาษาของท่านเอง

The Power of Hope (2:11)

อัครสาวกของประเยซูคริสต์ ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ แบ่งปันวิธีที่ความหวังผลักดันและดลใจเราวางใจในพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์

เหตุผลเพื่อความหวังของเรา

ประจักษ์พยานในความหวังของการไถ่เป็นสิ่งที่เราสามารถวัดและนับได้ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแหล่งแห่งความหวังนั้น

ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นเอกภาพ

ในการช่วยพระผู้ช่วยให้รอด เราต้องทำงานร่วมกันเป็นเอกภาพและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ทุกคน ทุกตำแหน่ง และทุกการเรียกมีความสำคัญ

การช่วยเหลือเพื่อให้เติบโตอย่างแท้จริง

การช่วยเหลือจิตวิญญาณให้รอดคืองานที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรียกเราทั้งหมดให้กระทำ

To The Rescue Young Single Adults (4:08) | Prophets and Apostles Speak Today

Search and rescue efforts blessed the life of Michael Nielsen.

การติดตามผล

เราทุกคนสามารถมีส่วนในงานเผยแผ่ศาสนาได้เสมอโดยใช้ศรัทธาแท้จริงแทนความจริง

คำสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธา

คำสวดอ้อนวอนเป็นมากกว่าคำที่เราพูดกับพระผู้เป็นเจ้า การสวดอ้อนวอนเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับบุตรธิดาของพระองค์

ช่วยเหลือในความเป็นหนึ่งเดียว

ในการช่วยพระคริสต์ เราต้องทำงานด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันและประสานสอดคล้องกันโดยสมบูรณ์ ทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกการเรียกมีความสำคัญเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้พระเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์

“เพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว”

แบบอย่างอันยิ่งใหญ่ของบุคคลที่เคยอยู่บนแผ่นดินโลกคือพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์…พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราทำตามแบบอย่างอันดีพร้อมของพระองค์

เลียโฮนา เดือนตุลาคม 2014

ความเป็นหนึ่งเดียวของงานแห่งความรอด, น. 14
สิ่งที่ผมเรียนรู้จากความซึมเศร้า, น. 26
พร 3 ประการของความสุภาพเรียบร้อย, น. 36
5 วิธีที่เยาวชนกำลังทำประวัติครอบครัว, น. 58

Rescued by Christ (3:27)

จอร์ช โอเนียล ชายผู้เลี้ยงนกเหยี่ยวชาวอังกฤษ แบ่งปันเรื่องราวที่เขาได้รับการช่วยจากพระคริสต์

การประชุมใหญ่สามัญ เดือนตุลาคม 2014

รับชมคำพูดแห่งการดลใจจากผู้นำศาสนจักรถึงผู้คนทั่วโลก

หากท่านพลาดการประชุมใหญ่สตรี

ชนย้อนหลัง—ท่านจะพบสิ่งที่ท่านหาที่นี้

การรักษาพันธสัญญาปกป้องเรา เตรียมเรา และให้พลังเรา

เราเป็นสตรีจากทุกวัยผู้ทำพันธสัญญา ที่เดินบนเส้นทางแห่งความเป็นมรรตัยเพื่อกลับไปที่ประทับของพระองค์

ราคา—และพร—ของการเป็นสานุศิษย์

จงเข้มแข็ง ดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างซื่อสัตย์แม้ผู้คนรอบข้างไม่ได้ทำเช่นนั้นเลยก็ตาม

การเชื่อฟังผ่านศรัทธาของเรา

การเชื่อฟังเป็นเครื่องหมายของศรัทธาในปัญญาและพลังความสามารถของผู้มีอำนาจสูงกว่า ซึ่งคือพระผู้เป็นเจ้า

Continue in Patience (2:41) | Mormon Messages

อันความอดทนนั้นต้องมีมาเพื่อให้เราเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าและแน่วแน่ต่อศัทธาว่าพระองค์จะเติมเต็มให้กับเรา

การเชื่อฟัง

“ต่อมาพระเจ้าทรงทดลองอับราฮัม และตรัสกับท่านว่า ‘อับราฮัม’ ท่านทูลว่า ‘ข้าพระองค์อยู่ที่นี่’ พระองค์ตรัสว่า ‘จงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัคบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารัก ไปยังดินแดนโมริยาห์ และถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชา บนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า’…”

จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด

ขอให้เรา—ทุกคน—มีความกล้าหาญที่จะอยู่ตรงข้ามกับเสียงนิยมของคนส่วนใหญ่ ความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อหลักธรรม

เลียโฮนา เดือนกันยายน 2014

งานแห่งความรอดในปัจุจบันและในพระคัมภีร์มอรมอน, น. 22
เผชิญข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสื่อลามก, น. 14
Susume!: ก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธา, น. 58

เราพร้อมหรือไม่

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับคำ แนะนำ มาเป็นเวลาหลายปีให้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยการออมเงินไว้จำนวนหนึ่ง การทำเช่นนั้นจะเพิ่มความรู้สึกอุ่นใจและความผาสุกอย่างมิอาจประมาณ ทุกครอบครัวมีความรับผิดชอบจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับตนเองในขอบเขตที่เป็นไปได้

ดำเนินชีวิตอย่างแน่วแน่ต่อศรัทธา

เราแต่ละคนจะได้รับพรอย่างมากถ้าเรารู้เรื่องราวแห่งศรัทธาและการเสียสละซึ่งนำบรรพบุรุษของเรามาสู่ศาสนจักรของพระเจ้า

Keep the Commandments

The Mormon Tabernacle Choir sings "Keep the Commandments."

การเชื่อฟังผ่านศรัทธาของเรา

การเชื่อฟังเป็นเครื่องหมายของศรัทธาในปัญญาและพลังความสามารถของผู้มีอำนาจสูงกว่า ซึ่งคือพระผู้เป็นเจ้า

กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา

กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษาสามารถเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ ดังนั้นจงเริ่มก้าวแรก ท่านไม่เดียวดาย—พระบิดาบนสวรรค์จะประทานพรท่าน!

The Divine Gift of Repentance

Only through repentance do we gain access to the atoning grace of Jesus Christ.

You Will Be Freed (2:55) | Mormon Messages

Through the Atonement of Jesus Christ, all can be transformed, cleansed, and freed from addiction.

การประชุมใหญ่สามัญ ปี 2014 เดือนเมษายน

ตารางชมการถ่ายทอดซ้ำผ่านเครื่องเล่นไฟล์สื่อ (Media Player) ในอาคารประชุมสำหรับประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2014 วันที่ 12-13 เมษายน 2014

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2014
• ภาคเช้าวันเสาร์ เวลา 10:00-12:00 น.
• ภาคบ่ายวันเสาร์ เวลา 13:00-15:00 น.
• ภาคฐานะปุโรหิต เวลา 16:00-18:00 น.

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014
• ภาคเช้าวันอาทิตย์ เวลา 10:00-12:00 น.
• ภาคบ่ายวันอาทิตย์ เวลา 13:00-15:00 น.

Origin (4:57) | Prayer

The best way to find truth is to go to the origin, our Heavenly Father, and ask for inspiration through prayer.

การรับใช้ และชีวิตนิรันดร

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างของการรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พระชนม์ชีพที่ดีพร้อมของพระองค์อุทิศให้แก่การรับใช้พระบิดาบนสวรรค์และบุตรธิดาทุกคนของพระบิดา จุดประสงค์เดียวกันของพระบิดาและพระบุตรคือมอบของประทานแห่งความเป็นอมตะและพรแห่งชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราทุกคน (ดู โมเสส 1:39)

มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน...ขอให้เราทุกคน ค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างพากเพียร วางแผนชีวิตอย่างมีจุดประสงค์สอนความจริงพร้อมแสดงประจักษ์พยาน และรับใช้พระเจ้าด้วยความรัก 

จงยึดไว้แน่นตลอดเวลา

ขอให้เรายึดราวเหล็กให้แน่นตลอดเวลาที่จะนำเราไปสู่ที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ โดย เอ็ลเดอร์ เควิน เอส. แฮมิลตัน แห่งสาวกเจ็ดสิบ

Leave the Party (6:26) | Youth Videos

John's life may have been very different had he not had the courage to leave a party one evening in Japan.

ท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่า?

เมื่อเรากลับใจและเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระเจ้า เราหายเป็นปกติ ความรู้สึกผิดของเราถูกลบล้างออกไป โดย เอ็ลเดอร์ ทิโมธี เจ. ไดคส์

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

กุมภาพันธ์ 2014 เลียโฮนา

10 วิธีทำตามแผน ของพระเจ้าสำหรับ ชีวิตท่าน, น. 14
เอกภาพในโควรัมสาวกเจ็ดสิบ– ต้นแบบให้ดำเนินตาม, น. 38
เหตุใดการเลือกของท่านจึงสำคัญ, น. 62
พอลกับการตัดสินใจออกเดท ของดิฉัน, น. 65

กุญแจสู่การคุ้มครองทางวิญญาณ

โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง "สันติสุขสามารถเกิดขึ้นในใจของแต่ละคนที่หันไปหาพระคัมภีร์และปลดปล่อยคำสัญญาแห่งการคุ้มครองและการไถ่ "

A Secure Anchor | วีดิโอ Mormon Messages

การปีนเขาเพียงลำพังนั้นอันตราย ชีวิตเราก็เช่นกัน การดำเนินชีวิตโดยปราศจากความช่วยเหลือของพระผู้ช่วยให้รอดสามารถเป็นผลพวงของหายนะได้

จงยึดราวเหล็กไว้แน่นตลอดเวลา

เพราะพระองค์ทรงรักเรา พระองค์จึงประทานราวเหล็ก—พระคัมภีร์และถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อเรายึดพระวจนะ ของพระผู้เป็นเจ้าไว้แน่นตลอดเวลาเราจะรู้สึกถึงความรักของพระองค์ เราจะได้รับการดลใจที่จำเป็น เราจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างลึกซึ้ง และไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตนิรันดร์ของเราอย่างปลอดภัย

รับใช้พระเจ้าด้วยความรัก

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสอนดังนี้ “เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” (ลูกา 9:24)

เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า

พระบิดาบนสวรรค์ของเรา …ทรงทราบว่าเราเรียนรู้ เติบโต และเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราเผชิญและเอาตัวรอดจากการทดลองที่เราต้องผ่าน

จงวางใจในพระเจ้า

จงมีส่วนร่วมโดยทำสิ่งที่ท่านทำได้ในการแบ่งปันข่าวสารสำคัญแห่งการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

Mountains to Climb | วิดีโอ Mormon Messages

การแสวงหาศัทธาในองค์พระเยซูคริสต์จะช่วยให้เรามีพลังที่จะอดทนและเอาชนะแม้การทดลองที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต

เรื่องเล็ก​และ​เรียบ​ง่าย

ขอให้เราเอื้อมออกไปหาผู้อื่นด้วยศรัทธาและด้วยความรัก

เลียโฮนา เดือนมกราคม ปี 2014

ไฮไลท์บทความที่น่าสนใจ - โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ: ผู้ปกป้องศรัทธา (หน้า 32), ศาสนจักรในเม็กซิโก—ประวัติศาสตร์อันเฟื่องฟู อนาคตที่สวยงาม (หน้า  24), สาระสำคัญสหกิจกรรมปี 2014 (หน้า 50, 52, 53), กิจกรรมระบายสีและแผนภูมิการอ่านพันธสัญญาเดิม (หน้า 74, 76)

หนังสือคำสอนของประธานศาสนาจักร - โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

คู่มือสำหรับวันอาทิตย์ปี 2014

อัพเดตเนื้อหาปี 2014

ศึกษาเกี่ยวกับถ้อยคำของการประชุมใหญ่สามัญและสื่อมีเดียที่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร จงตามเรามา

Waiting on Our Road to Damascus (วีดีโอ)

บรรดาผู้แสวงหาอย่างพากเพียรที่จะรู้จักพระคริสต์จะรู้จักพระองค์ในท้ายที่สุด

ท่านสามารถทำได้!

ตราบเท่าที่เราเต็มใจลุกขึ้นและเดินต่อไปบนเส้นทาง…เราสามารถเรียนรู้บางสิ่งจากความล้มเหลวและทำได้ดีขึ้นและมีความสุขขึ้น...

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์

อย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาแทนที่ศรัทธาของเรา เราสามารถต่อสู้กับความกลัวเหล่านั้นได้โดยเสริมสร้างศรัทธาของเราในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์!

เวลาที่ดีที่สุด ในการ ปลูกต้นไม้

แสงอรุโณทัยมาพร้อมวันใหม่ทุกวัน—ไม่เฉพาะสำหรับโลกเท่านั้นแต่สำหรับเราด้วย และการเริ่มต้นใหม่มาพร้อมวันใหม่—เป็นโอกาสให้เริ่มต้นอีกครั้ง

การประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2013

คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ช่วยชีวิตผู้แข็งขันน้อย

พระเจ้าทรงนึกถึงคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงเล่าอุปมาเรื่องแกะหาย ในอุปมาเรื่องนี้ พระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงละแกะเก้าสิบเก้าตัวนั้นไว้เพื่อออกไป ช่วยชีวิตแกะหนึ่งตัวที่หายไป  พระองค์ทรงขอให้เราทำเช่นเดียวกัน

ครอบครัวและมิตรตลอดกาล

ไม่ว่าท่านอยู่ที่ใด ท่านมีมิตรสหายผู้กำลังแสวงหาความสุขมากขึ้นแบบที่ท่านพบในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ พวกเขาอาจจะไม่สามารถอธิบายความสุขนั้นเป็นคำพูดได้ แต่พวกเขารับรู้ได้เมื่อเห็นความสุขนั้นในชีวิตท่าน พวกเขาจะอยากรู้ที่มาของความสุขนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเห็นว่าท่านเผชิญการทดลองเช่นเดียวกับพวกเขา

เร่งงานแห่งความรอด

จำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของเยาวชนที่ตอบรับการเรียกของศาสดาพยากรณ์เร่งการเติบโตของงานเผยแผ่ศาสนา ในฐานะสมาชิกและผู้นำ เรามีโอกาสเดียวกันที่จะพบตนเองทำงานแห่งความรอดของพระผู้ช่วยให้รอด

บียอนด์ไฟว์ทัวร์เอเชีย

บียอนด์ไฟว์ (Beyond 5) กลุ่มนักร้องเด็กหนุ่มมากพรสวรรค์อายุระหว่าง 14-18 ปีห้าคนจากรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ออกทัวร์คอนเสิร์ตการกุศลร้องเพลงเนื้อหาสะอาดและดนตรีสร้างแรงบันดาลใจทั่วทวีปเอเชียตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยจัดไฟร์ไซด์พิเศษที่อาคารอโศกเมื่อวันที่ 13 และคอนเสิร์ตที่จังหวัดพิษณุโลกและกรุงเทพฯ ในวันที่ 14, 16 ตามลำดับ

หน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านในการปฏิบัติศาสนกิจ

ท่านได้รับพลัง สิทธิอำนาจ และหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการปฏิบัติศาสนกิจทันทีที่ท่านรับการแต่งตั้งฐานะปุโรหิต

งานคริสต์มาสปี 2013

งานคริสต์มาสปี 2013 สเตคกรุงเทพฯ

บันทึกถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 183

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านและผู้สนใจร่วมรับชมบันทึกการถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 183 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมสถาบันครอบครัวดีเด่นประจำปี 2013

เป็นอีกหนึ่งปีที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่น หรือ Family Values Awards เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง แล้วเผื่อแผ่ไปยังสมาชิกในสถาบันครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน