Fiji

บทความล่าสุด

ทำความรู้จักผู้ประสาทพรคนที่สองของประเทศไทย

สำหรับผม บทบาทของปิตุในบ้านและผู้ประสาทพรคล้ายกันมาก

ผู้นำแอลดีเอสร่วมแสดงความยินดีพระคาร์ดินัลรูปใหม่

เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ประธานภาคเอเชีย พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์วิศิษฐ์  คณาคำ สาวกเจ็ดสิบภาค และประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ เข้าพบแสดงความยินดีต่อพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

รากและกิ่ง

การเร่งงานพระวิหารและประวัติครอบครัวในสมัยของเราจำเป็นต่อความรอดและความสูงส่งของครอบครัว

Discover Your Family History. Discover Your Story.

Every family has a story. What's yours? Learn more about your story and find strength for your life in the example and experiences of your ancestors. (2:42)

ค้นหาสันติสุขที่ยั่งยืนและสร้างครอบครัวนิรันดร์

นี่คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่ให้รากฐานนี้ซึ่งเราจะพบสันติสุขที่ยั่งยืนและสร้างหน่วยครอบครัวนิรันดร์

สมาชิกแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ เยือนประเทศไทย

อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ เยือนประเทศไทยพบสมาชิก ผู้สอนศาสนา แบ่งปันข่าวสารแห่งพระกิตติคุณ ศึกษาชีวประวัติเพิ่มเติม...

มือสะอาดและใจบริสุทธิ์

เราต้องพิสูจน์ค่าควรและเชื่อฟังพระบัญญัติก่อนที่เราจะเข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้าได้

หนังสือ

งานพระวิหารและประวัติครอบครัวควรเป็นส่วนที่ทำเป็นประจำในการนมัสการส่วนตัวของเรา

Don’t Underestimate the Deceased

Elder Quentin L. Cook testifies of the importance of family history work in conjunction with temple work to save our dead and link families eternally.(0:52)

เลียโฮนา เดือนสิงหาคม 2015

สานุศิษย์และการปกป้องการแต่งงาน หน้า 18, 28, 80
ความปลอดภัยในมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้า หน้า 24
พิน โพสต์ ทวีต: ทำให้ความจริงท่วมแผ่นดินโลก หน้า 48

ถ้าท่านขาดสติปัญญา

พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยความจริงแก่ผู้ที่แสวงหาตามที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

การเปิดเผยที่เทลงมาบนโจเซฟ สมิธ ยืนยันว่าท่านคือศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

จงดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์

เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ เราสนับสนุนศาสดาพยากรณ์และเลือกดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของท่าน

The First Vision

President Gordon B. Hinckley teaches about the First Vision (1:16)

โจเซฟ สมิธ---ศาสดาพยากรณ์และผู้เปิดเผย

โดยผ่านศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ---ผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ และผู้เปิดเผย---พระลักษณะและ พระบุคลิกภาพที่แท้จริงของ พระผู้เป็นเจ้าได้รับการเปิดเผย ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ ของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟู และเราแต่ละคนสามารถรู้ถึง สิ่งเหล่านี้ต้วยตัวเราเอง

ข้าพเจ้ารู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์เป็นความจริง เป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยปีติ

เลียโฮนา เดือนกรกฎาคม 2015

มรดกผู้บุกเบิก: ความหวังที่ยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณ, น. 14
ไม่ได้หายไปหมด: บทเรียนจากชีวิตของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ, น. 20
วิธีดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในโลกที่ชั่วร้าย, น. 26
เตรียมตัวสำหรับพระวิหาร, น. 56, 76, 78, 79

โจเซฟ สมิธ

พระเยซูคริสต์ทรงเลือกชายที่บริสุทธิ์ ชายที่ชอบธรรมให้นำการฟื้นฟูแห่งความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกโจเซฟ สมิธ

A Seer Will I Raise Up

(JST, Genesis 50) Joseph Smith is prepared to bring to pass the restoration of the Gospel. (4:57)

กฎแห่งการอดอาหาร: ความรับผิดชอบส่วนตัวในการดูแลคนยากจนและคนขัดสน

ในฐานะผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด เรามีความรับผิดชอบส่วนตัวในการดูแลคนยากจนและคนขัดสน

Generous Fast Offerings

(Abraham 1:1-20) Elder Wirthlin encourages church members to give generous fast offerings. (1:05)

ไฟร์ไซด์พิเศษกับ David Glen Hatch

Praiseworthy Music & Spiritual Moments. A musical fireside featuring internationally acclaimed pianist David Glen Hatch. Sunday, July 19, 6:00 pm. at Bangkok North Stake Center (50/33 Moo 4 Chaengwattana Road, T. Pakkret, A. Pakkret, Nonthaburi

เราทั้งหลายไม่ได้เป็นขอทานหรอกหรือ?

ไม่ว่าจะรวยหรือจน เราต้อง “ทำสุดกำลังของเรา” เมื่อผู้อื่นต้องการความช่วยเหลือ

Search for Truth—Isaiah

Isaiah testifies that an understanding of the truth comes after fasting and praying. (1:19)