บทความล่าสุด

The Divine Gift of Repentance

Only through repentance do we gain access to the atoning grace of Jesus Christ.

You Will Be Freed (2:55) | Mormon Messages

Through the Atonement of Jesus Christ, all can be transformed, cleansed, and freed from addiction.

ความเข้มแข็งส่วนบุคคลผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เราแต่ละคนจะสะอาดและน้ำหนักแห่งความกบฏของเราจะถูกยกขึ้น

เราควรเป็นคนอย่างไรเล่า

การเปลี่ยนแปลงใดที่เราต้องเป็นเพื่อเป็นคนอย่างที่เราควรเป็น...โดย เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม แห่งฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ

เลียโฮนา เดือนสิงหาคม 2014

เหตุผลที่เราทำ งานเผยแผ่ศาสนา, น. 28
แทนที่จะทุกข์โศกเรากลับปลื้มปีติ, น. 14
ผู้บุกเบิกในแปซิฟิก, น. 22
งูหางกระดิ่งในเป้สะพายหลังของท่าน, น. 48

คุ้มค่าหรือไม่

งานของการแบ่งปันพระกิตติคุณตามปกติและเป็นธรรมชาติกับคนที่เราห่วงใยและรักจะเป็นงานและปีติของชีวิตเรา

ผู้ใดมีใจกรุณาย่อมได้รับพระกรุณา

เมื่อใจของเราเปี่ยมด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้า เรามี “เมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กัน”

Forgiveness: My Burden Was Made Light (8:24) | Forgiveness

Forgiveness and the power of Jesus Christ enable a man to survive losing his wife and several children in a car accident—and allow the offending driver to begin rebuilding his own life.

The Other Prodigal Son (6:09) | Mormon Messages

Elder Jeffrey R. Holland shares the story of the older brother of the prodigal son and reminds us that "no one of us is less treasured or cherished of God than another. He loves each of us—insecurities, anxieties, self-image, and all."

ความรัก—แก่นแท้ของพระกิตติคุณ

เราจะรักพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงไม่ได้หากเราไม่รักเพื่อนร่วมทางระหว่างการเดินทางอันเป็นมรรตัยนี้...โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ดิฉันสวดอ้อนวอนให้น้องชายมาตลอด 3 ปี!

ผมไม่อยากเรียนรู้ แต่ผมก็พอมีมารยาทอยู่บ้าง ผมจึงบอกเชิงปฏิเสธกับผู้สอนศาสนาไปว่า “ขอบคุณครับ แต่นี่ไม่ใช่ทางของผม"

จัดตั้งสเตคที่สองในสยามเมืองยิ้ม

เพราะเราพระผู้เป็นเจ้า, และแขนของเรามิได้สั้นลง; และเราจะแสดงปาฏิหาริย์, เครื่องหมาย, และการอันน่าพิศวง, แก่คนทั้งปวงผู้ที่เชื่อในนามของเรา.

เลียโฮนา เดือนกรกฎาคม 2014

การเป็นบิดามารดา ให้คนหนุ่มสาว, น. 34
บราซิล: ศตวรรษแห่ง การเติบโต, น. 18
เห็นพระผู้ช่วยให้รอดใน สัญลักษณ์, น. 52

ปาฏิหาริย์แห่ง การให้อภัย

บิดาจึงตอบว่า ‘ลูกเอ๋ย ลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลา สิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้ว แต่นี่เป็นเรื่องสมควรที่เราจะชื่นชมยินดีและรื่นเริง เพราะน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ยังได้พบกันอีก’ (ลูกา 32-15:31)

สัญญาเรื่องการหันใจ

พระเจ้าทรงจัดหาวิธีให้เรารู้สึกถึงความรักในครอบครัวซึ่งสามารถดำรงอยู่ชั่วกาลนาน คนหนุ่มสาวในศาสนจักรทุกวันนี้กำลังรู้สึกว่าใจพวกเขาหันไปหาครอบครัว พวกเขากำลังค้นหาชื่อสมาชิกครอบครัวผู้ไม่มีโอกาสได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดในชีวิตนี้

Daily Bread: Pattern (2:51) | Mormon Messages

Just as we need daily physical sustenance, the need for daily spiritual sustenance is just as strong. We can remember Jesus Christ every day as we pray, read the scriptures, and meditate.

คุณกำลังคิดอะไรอยู่

ข้าพเจ้าวิงวอนท่านให้ฝึกถามคำถามนี้ด้วยความห่วงใยถึงประสบการณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งว่า “คุณกำลังคิดอะไรอยู่”...โดย เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. เครก ซวิค แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ให้ศรัทธาของท่านแสดงออกมา

วันแล้ววันเล่าที่ท่านอยู่บนเส้นทางสู่จุดหมายปลายทางนิรันดร์ จงเพิ่มศรัทธาของท่าน ประกาศศรัทธาของท่าน! ให้ศรัทธาของท่านแสดงออกมา!  ...โดยเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

คนในรุ่นที่ทรงเลือก

ท่านได้รับเลือกให้มีส่วนร่วมในงานของพระองค์เวลานี้เพราะพระองค์วางพระทัยท่านในการเลือกที่ถูกต้อง โดย แรนดัลล์ แอล. ริดด์ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ

Your Potential, Your Privileges (3:09) | Mormon Messages

President Dieter F. Uchtdorf shares a humorous parable of a man who realizes he has been living far beneath his privileges.

ลมหมุนทางวิญญาณ

อย่าให้ลมหมุนลากท่านลงไป นี่เป็นวันของท่าน—ที่จะยืนอย่างมั่นคงในฐานะสานุศิษย์ของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ถ้าท่านขาดสติปัญญา

พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยความจริงแก่ผู้ที่แสวงหาตามที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์

Daily Bread: Pattern (2:51) | Mormon Messages

Just as we need daily physical sustenance, the need for daily spiritual sustenance is just as strong. We can remember Jesus Christ every day as we pray, read the scriptures, and meditate.

เลียโฮนา เดือนมิถุนายน 2014

คำตอบของ คำถามสี่ข้อเกี่ยวกับ ฐานะปุโรหิต, น. 18
เลือกความบันเทิงให้คุ้มกับ เวลาของท่าน, น. 14
สร้างไซอันในที่ซึ่งท่านอยู่, น. 30

การเร่งงาน

พระเจ้าทรงคาดหวังให้ท่านและข้าพเจ้าทำงานประวัติครอบครัวของเราให้ดี ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำหากเราจะทำงานของเราให้ดีคือมีพระวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์สถิตกับเรา เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเท่าที่เรารู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไร พระองค์จะทรงเปิดทางให้เกิดสัมฤทธิผลในพรที่เราแสวงหาอย่างจริงจังด้วยความขยันหมั่นเพียร

รับการนำทาง จากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะแสวงหาโอกาสเป็นพิเศษที่จะเป็นเพื่อนและครูพี่เลี้ยงในการอ่านพระคัมภีร์กับผู้ที่เพิ่งเริ่มการเดินทางของพวกเขาในพระคัมภีร์ จากนั้นเราทุกคนจะพร้อมใจกันกล่าวว่า “พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์

สำนึกคุณในทุกสภาวการณ์

เราไม่มีเหตุผลที่จะเปี่ยมด้วยความสำนึกคุณหรอกหรือ ไม่ว่าสภาวการณ์ที่เราเผชิญอยู่จะเป็นเช่นไร

Wrong Roads (3:57) | Mormon Messages

When making decisions, God expects us to pray, trust, and be believing and then not give up, panic, or "jump ship" when something doesn't seem to be going right.

ความเข้มแข็งส่วนบุคคลผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เราแต่ละคนจะสะอาดและน้ำหนักแห่งความกบฏของเราจะถูกยกขึ้น...โดยเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เร่งกลยุทธ์ของพระเจ้า!

เราแต่ละคนต้องคิดค้นและใช้กลยุทธ์ส่วนตัวของเราเองที่จะรับใช้ด้วยความกระตือรือร้นเคียงข้างผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

What Matters Most (1:35) | Mormon Messages

President Thomas S. Monson counsels us to spend time with, cherish, and express love to the people we hold dear.

เมษบาลแท้

การสอนประจำบ้านตอบคำสวดอ้อนวอนมากมายและทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตผู้คน

นิตยาสารเลียโฮนา เดือนเมษายน 2014

- ปิติและความกตัญญูต่อพระผู้ช่วย ให้รอดผู้คืนพระชนม์ น. 16
- ห้าวิธีที่จะทำาตามศาสดาพยากรณ์ น. 22
- พรของฐานะปุโรหิต—มีให้ทุกคน น. 46, 50, 53, 54, 60

สมอที่ยึดไว้อย่างมั่นคง

สมอต้องมั่นคง แข็งแรง และได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้พร้อมใช้เมื่อจำเป็น นอกจากนี้ สมอต้องยึดอยู่กับรากฐานที่สามารถทานน้ำหนักของแรงต้านได้

เอาผ้ามาพันให้

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราเตรียมตัวเพื่อการรับใช้ฐานะปุโรหิตใดก็ตามที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เราในการเดินทางมรรตัยของเรา...โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

Love One Another (1:51) | Mormon Messages

Watch and share a new Mormon Messages video, "Love One Another," to see examples of love and kindness set to the music of a beautiful hymn.

การประชุมใหญ่สามัญ ปี 2014 เดือนเมษายน

ตารางชมการถ่ายทอดซ้ำผ่านเครื่องเล่นไฟล์สื่อ (Media Player) ในอาคารประชุมสำหรับประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2014 วันที่ 12-13 เมษายน 2014

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2014
• ภาคเช้าวันเสาร์ เวลา 10:00-12:00 น.
• ภาคบ่ายวันเสาร์ เวลา 13:00-15:00 น.
• ภาคฐานะปุโรหิต เวลา 16:00-18:00 น.

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014
• ภาคเช้าวันอาทิตย์ เวลา 10:00-12:00 น.
• ภาคบ่ายวันอาทิตย์ เวลา 13:00-15:00 น.

เราไม่มีวันเดินตามลำพัง

"สักวันหนึ่งเมื่อท่านยืนหลบอยู่ข้างๆ และพิจารณาช่วงเวลายุ่งยากของท่าน ท่านจะตระหนักว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างท่านเสมอ" โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

จงมารับพรแห่งพันธสัญญาของท่าน

โดย ลินดา เอส. รีฟส์ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ "เมื่อเราต่อและให้เกียรติพันธสัญญาของเรา ภาระของเราจะเบาลง และเราจะได้รับการทำให้บริสุทธิ์และเสริมความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องได้..."

“จงมาหาเรา”

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด...จากพระวจนะและแบบอย่างของพระคริสต์ พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นวิธีเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น

Prayer

Learn from a humble woman's example how the power of prayer can work miracles in our lives.

เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น

โดย เอ็ลเดอร์เทเรนซ์ เอ็ม. วินสัน แห่งสาวกเจ็ดสิบ...พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการให้เรารักพระองค์จนถึงจุดที่ความประสงค์ของเราเป็นพระประสงค์ของพระองค์

“เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า”

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน...พระบิดาบนสวรรค์ของเรา …ทรงทราบว่าเราเรียนรู้ เติบโต และเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราเผชิญและเอาตัวรอดจากการทดลองที่เราต้องผ่าน

เลียโฮนา เดือนมีนาคม ปี 2014

อะไรคือมาตรฐานทาง ศีลธรรมของพระเจ้า, (น. 32, 50) ความคุ้มครองจากสวรรค์สำหรับบุตรที่ดื้อรั้น, (น. 16) การเยียวยาหลังทารุณกรรม, (น. 12, 46) สำาหรับหลักสูตรเยาวชน: เข้าใจพระคุณของพระผู้ช่วย ให้รอด, (น. 54)

Origin (4:57) | Prayer

The best way to find truth is to go to the origin, our Heavenly Father, and ask for inspiration through prayer.

การรับใช้ และชีวิตนิรันดร

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างของการรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พระชนม์ชีพที่ดีพร้อมของพระองค์อุทิศให้แก่การรับใช้พระบิดาบนสวรรค์และบุตรธิดาทุกคนของพระบิดา จุดประสงค์เดียวกันของพระบิดาและพระบุตรคือมอบของประทานแห่งความเป็นอมตะและพรแห่งชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราทุกคน (ดู โมเสส 1:39)

มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน...ขอให้เราทุกคน ค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างพากเพียร วางแผนชีวิตอย่างมีจุดประสงค์สอนความจริงพร้อมแสดงประจักษ์พยาน และรับใช้พระเจ้าด้วยความรัก 

จงยึดไว้แน่นตลอดเวลา

ขอให้เรายึดราวเหล็กให้แน่นตลอดเวลาที่จะนำเราไปสู่ที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ โดย เอ็ลเดอร์ เควิน เอส. แฮมิลตัน แห่งสาวกเจ็ดสิบ

Leave the Party (6:26) | Youth Videos

John's life may have been very different had he not had the courage to leave a party one evening in Japan.

ท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่า?

เมื่อเรากลับใจและเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระเจ้า เราหายเป็นปกติ ความรู้สึกผิดของเราถูกลบล้างออกไป โดย เอ็ลเดอร์ ทิโมธี เจ. ไดคส์

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

กุมภาพันธ์ 2014 เลียโฮนา

10 วิธีทำตามแผน ของพระเจ้าสำหรับ ชีวิตท่าน, น. 14
เอกภาพในโควรัมสาวกเจ็ดสิบ– ต้นแบบให้ดำเนินตาม, น. 38
เหตุใดการเลือกของท่านจึงสำคัญ, น. 62
พอลกับการตัดสินใจออกเดท ของดิฉัน, น. 65

กุญแจสู่การคุ้มครองทางวิญญาณ

โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง "สันติสุขสามารถเกิดขึ้นในใจของแต่ละคนที่หันไปหาพระคัมภีร์และปลดปล่อยคำสัญญาแห่งการคุ้มครองและการไถ่ "

A Secure Anchor | วีดิโอ Mormon Messages

การปีนเขาเพียงลำพังนั้นอันตราย ชีวิตเราก็เช่นกัน การดำเนินชีวิตโดยปราศจากความช่วยเหลือของพระผู้ช่วยให้รอดสามารถเป็นผลพวงของหายนะได้

จงยึดราวเหล็กไว้แน่นตลอดเวลา

เพราะพระองค์ทรงรักเรา พระองค์จึงประทานราวเหล็ก—พระคัมภีร์และถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อเรายึดพระวจนะ ของพระผู้เป็นเจ้าไว้แน่นตลอดเวลาเราจะรู้สึกถึงความรักของพระองค์ เราจะได้รับการดลใจที่จำเป็น เราจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างลึกซึ้ง และไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตนิรันดร์ของเราอย่างปลอดภัย

รับใช้พระเจ้าด้วยความรัก

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสอนดังนี้ “เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” (ลูกา 9:24)

เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า

พระบิดาบนสวรรค์ของเรา …ทรงทราบว่าเราเรียนรู้ เติบโต และเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราเผชิญและเอาตัวรอดจากการทดลองที่เราต้องผ่าน

จงวางใจในพระเจ้า

จงมีส่วนร่วมโดยทำสิ่งที่ท่านทำได้ในการแบ่งปันข่าวสารสำคัญแห่งการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

Mountains to Climb | วิดีโอ Mormon Messages

การแสวงหาศัทธาในองค์พระเยซูคริสต์จะช่วยให้เรามีพลังที่จะอดทนและเอาชนะแม้การทดลองที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต

เรื่องเล็ก​และ​เรียบ​ง่าย

ขอให้เราเอื้อมออกไปหาผู้อื่นด้วยศรัทธาและด้วยความรัก

เลียโฮนา เดือนมกราคม ปี 2014

ไฮไลท์บทความที่น่าสนใจ - โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ: ผู้ปกป้องศรัทธา (หน้า 32), ศาสนจักรในเม็กซิโก—ประวัติศาสตร์อันเฟื่องฟู อนาคตที่สวยงาม (หน้า  24), สาระสำคัญสหกิจกรรมปี 2014 (หน้า 50, 52, 53), กิจกรรมระบายสีและแผนภูมิการอ่านพันธสัญญาเดิม (หน้า 74, 76)

หนังสือคำสอนของประธานศาสนาจักร - โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

คู่มือสำหรับวันอาทิตย์ปี 2014

อัพเดตเนื้อหาปี 2014

ศึกษาเกี่ยวกับถ้อยคำของการประชุมใหญ่สามัญและสื่อมีเดียที่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร จงตามเรามา

Waiting on Our Road to Damascus (วีดีโอ)

บรรดาผู้แสวงหาอย่างพากเพียรที่จะรู้จักพระคริสต์จะรู้จักพระองค์ในท้ายที่สุด

ท่านสามารถทำได้!

ตราบเท่าที่เราเต็มใจลุกขึ้นและเดินต่อไปบนเส้นทาง…เราสามารถเรียนรู้บางสิ่งจากความล้มเหลวและทำได้ดีขึ้นและมีความสุขขึ้น...

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์

อย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาแทนที่ศรัทธาของเรา เราสามารถต่อสู้กับความกลัวเหล่านั้นได้โดยเสริมสร้างศรัทธาของเราในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์!

เวลาที่ดีที่สุด ในการ ปลูกต้นไม้

แสงอรุโณทัยมาพร้อมวันใหม่ทุกวัน—ไม่เฉพาะสำหรับโลกเท่านั้นแต่สำหรับเราด้วย และการเริ่มต้นใหม่มาพร้อมวันใหม่—เป็นโอกาสให้เริ่มต้นอีกครั้ง

การประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2013

คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ช่วยชีวิตผู้แข็งขันน้อย

พระเจ้าทรงนึกถึงคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงเล่าอุปมาเรื่องแกะหาย ในอุปมาเรื่องนี้ พระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงละแกะเก้าสิบเก้าตัวนั้นไว้เพื่อออกไป ช่วยชีวิตแกะหนึ่งตัวที่หายไป  พระองค์ทรงขอให้เราทำเช่นเดียวกัน

ครอบครัวและมิตรตลอดกาล

ไม่ว่าท่านอยู่ที่ใด ท่านมีมิตรสหายผู้กำลังแสวงหาความสุขมากขึ้นแบบที่ท่านพบในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ พวกเขาอาจจะไม่สามารถอธิบายความสุขนั้นเป็นคำพูดได้ แต่พวกเขารับรู้ได้เมื่อเห็นความสุขนั้นในชีวิตท่าน พวกเขาจะอยากรู้ที่มาของความสุขนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเห็นว่าท่านเผชิญการทดลองเช่นเดียวกับพวกเขา

หน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านในการปฏิบัติศาสนกิจ

ท่านได้รับพลัง สิทธิอำนาจ และหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการปฏิบัติศาสนกิจทันทีที่ท่านรับการแต่งตั้งฐานะปุโรหิต

เร่งงานแห่งความรอด

จำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของเยาวชนที่ตอบรับการเรียกของศาสดาพยากรณ์เร่งการเติบโตของงานเผยแผ่ศาสนา ในฐานะสมาชิกและผู้นำ เรามีโอกาสเดียวกันที่จะพบตนเองทำงานแห่งความรอดของพระผู้ช่วยให้รอด

บียอนด์ไฟว์ทัวร์เอเชีย

บียอนด์ไฟว์ (Beyond 5) กลุ่มนักร้องเด็กหนุ่มมากพรสวรรค์อายุระหว่าง 14-18 ปีห้าคนจากรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ออกทัวร์คอนเสิร์ตการกุศลร้องเพลงเนื้อหาสะอาดและดนตรีสร้างแรงบันดาลใจทั่วทวีปเอเชียตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยจัดไฟร์ไซด์พิเศษที่อาคารอโศกเมื่อวันที่ 13 และคอนเสิร์ตที่จังหวัดพิษณุโลกและกรุงเทพฯ ในวันที่ 14, 16 ตามลำดับ

งานคริสต์มาสปี 2013

งานคริสต์มาสปี 2013 สเตคกรุงเทพฯ

บันทึกถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 183

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านและผู้สนใจร่วมรับชมบันทึกการถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 183 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมสถาบันครอบครัวดีเด่นประจำปี 2013

เป็นอีกหนึ่งปีที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่น หรือ Family Values Awards เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง แล้วเผื่อแผ่ไปยังสมาชิกในสถาบันครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน