Fiji

บทความล่าสุด

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

การเปิดเผยที่เทลงมาบนโจเซฟ สมิธ ยืนยันว่าท่านคือศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

จงดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์

เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ เราสนับสนุนศาสดาพยากรณ์และเลือกดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของท่าน

The First Vision

President Gordon B. Hinckley teaches about the First Vision (1:16)

โจเซฟ สมิธ---ศาสดาพยากรณ์และผู้เปิดเผย

โดยผ่านศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ---ผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ และผู้เปิดเผย---พระลักษณะและ พระบุคลิกภาพที่แท้จริงของ พระผู้เป็นเจ้าได้รับการเปิดเผย ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ ของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟู และเราแต่ละคนสามารถรู้ถึง สิ่งเหล่านี้ต้วยตัวเราเอง

ข้าพเจ้ารู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์เป็นความจริง เป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยปีติ

เลียโฮนา เดือนกรกฎาคม 2015

มรดกผู้บุกเบิก: ความหวังที่ยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณ, น. 14
ไม่ได้หายไปหมด: บทเรียนจากชีวิตของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ, น. 20
วิธีดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในโลกที่ชั่วร้าย, น. 26
เตรียมตัวสำหรับพระวิหาร, น. 56, 76, 78, 79

โจเซฟ สมิธ

พระเยซูคริสต์ทรงเลือกชายที่บริสุทธิ์ ชายที่ชอบธรรมให้นำการฟื้นฟูแห่งความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกโจเซฟ สมิธ

A Seer Will I Raise Up

(JST, Genesis 50) Joseph Smith is prepared to bring to pass the restoration of the Gospel. (4:57)

กฎแห่งการอดอาหาร: ความรับผิดชอบส่วนตัวในการดูแลคนยากจนและคนขัดสน

ในฐานะผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด เรามีความรับผิดชอบส่วนตัวในการดูแลคนยากจนและคนขัดสน

Generous Fast Offerings

(Abraham 1:1-20) Elder Wirthlin encourages church members to give generous fast offerings. (1:05)

ไฟร์ไซด์พิเศษกับ David Glen Hatch

Praiseworthy Music & Spiritual Moments. A musical fireside featuring internationally acclaimed pianist David Glen Hatch. Sunday, July 19, 6:00 pm. at Bangkok North Stake Center (50/33 Moo 4 Chaengwattana Road, T. Pakkret, A. Pakkret, Nonthaburi

เราทั้งหลายไม่ได้เป็นขอทานหรอกหรือ?

ไม่ว่าจะรวยหรือจน เราต้อง “ทำสุดกำลังของเรา” เมื่อผู้อื่นต้องการความช่วยเหลือ

Search for Truth—Isaiah

Isaiah testifies that an understanding of the truth comes after fasting and praying. (1:19)

ห้องข่าวมอรมอน ประเทศไทย

เว็บไซต์แหล่งข้อมูลฉบับทางการ สำหรับสื่อมวลชน ผู้นำทางความคิด และบุคคลทั่วไป

บิดามารดา: ครูพระกิตติคุณที่สำคัญที่สุดของลูกๆ

เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว บ้านคือสถานที่อันยอดเยี่ยมสำหรับการสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

รักผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้ที่แตกต่าง

ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ เราควรอยู่อย่างสงบสุขกับผู้อื่นที่ไม่มีค่านิยมเหมือนกับเราหรือไม่ยอมรับคำสอนที่สร้างค่านิยมเหล่านั้น

The Hope of God's Light

Many of us have wondered if God knows us or if He even exists. Todd was someone who wasn’t surprised when he didn’t get an immediate answer to a prayer. But could God be giving us small but obvious answers? And how patient do we need to be?